ના ટ્રાયથલોન - Betrue Sporting Goods Co., Ltd.
  • બેનર10

ટ્રાયથલોન

મોડલ:001

વજન:175 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:003

વજન:240 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:011

વજન:150 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:012

વજન:190 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:013

વજન:225 ગ્રામ

રચના:75% નાયલોન+25% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:014

વજન:225 ગ્રામ

રચના:75% નાયલોન+25% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:016

વજન:210 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:024

વજન:240 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:038

વજન:155 ગ્રામ

રચના:77% પોલિએસ્ટર+23% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:041

વજન:150 ગ્રામ

રચના:90% પોલિએસ્ટર + 10% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:042

વજન:170 ગ્રામ

રચના:77% નાયલોન+23% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:043

વજન:145 ગ્રામ

રચના:76% નાયલોન+24% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:047

વજન:210 ગ્રામ

રચના:84% નાયલોન+16% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:051

વજન:225 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:054

વજન:129 ગ્રામ

રચના:75% પોલિએસ્ટર + 25% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:056

વજન:190 ગ્રામ

રચના:65% નાયલોન+35% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:057

વજન:240 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:058

વજન:180 ગ્રામ

રચના:82% પોલિએસ્ટર 18% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:059

વજન:230 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:063

વજન:160 ગ્રામ

રચના:76% પોલિએસ્ટર+23% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:070

વજન:200 ગ્રામ

રચના:52% નાયલોન+48% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:071

વજન:180 ગ્રામ

રચના:55% પોલિએસ્ટર 45% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:073

વજન:240 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:081

વજન:202 ગ્રામ

રચના:73% નાયલોન+27% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:082

વજન:150 ગ્રામ

રચના:73% નાયલોન+27% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:083

વજન:150 ગ્રામ

રચના:73% નાયલોન+27% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:084

વજન:165 ગ્રામ

રચના:75% પોલિએસ્ટર +25% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:088

વજન:218 ગ્રામ

રચના:59% નાયલોન+41% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:093

વજન:110 ગ્રામ

રચના:75% પોલિએસ્ટર +25% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:094

વજન:130 ગ્રામ

રચના:89% પોલિએસ્ટર +11% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:095

વજન:220 ગ્રામ

રચના:71% પોલિએસ્ટર +29% ઇલાસ્ટેન