ના MTB - Betrue Sporting Goods Co., Ltd.
  • બેનર10

MTB

મોડલ:007

વજન:130 ગ્રામ

રચના:86% પોલિએસ્ટર+14% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:008

વજન:130 ગ્રામ

રચના:86% પોલિએસ્ટર+14% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:009

વજન:110 ગ્રામ

રચના:86% પોલિએસ્ટર+14% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:010

વજન:85 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:026

વજન:130 ગ્રામ

રચના:86% પોલિએસ્ટર+14% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:031

વજન:150 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:032

વજન:145 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:033

વજન:145 ગ્રામ

રચના:90% પોલિએસ્ટર + 10% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:036

વજન:145 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:045

વજન:145 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:053

વજન:170 ગ્રામ

રચના:87% પોલિએસ્ટર 13% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:055

વજન:150 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:068

વજન:140 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:087

વજન:200 ગ્રામ

રચના:92% નાયલોન+8% ઈલાસ્ટેન