ના જેકેટ - Betrue Sporting Goods Co., Ltd.
  • બેનર10

જેકેટ

મોડલ:017

વજન:260 ગ્રામ

રચના:83% પોલિએસ્ટર+17% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:018

વજન:245 ગ્રામ

રચના:85% નાયલોન+15% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:019

વજન:245 ગ્રામ

રચના:85% નાયલોન+15% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:023

વજન:245 ગ્રામ

રચના:85% નાયલોન+15% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:027

વજન:110 ગ્રામ

રચના:90% પોલિએસ્ટર+10% TPU

મોડલ:028

વજન:320 ગ્રામ

રચના:82% પોલિએસ્ટર+18% ઇલાસ્ટેન+TPU

મોડલ:034

વજન:220 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર+હીટ PU

મોડલ:035

વજન:280 ગ્રામ

રચના:86% પોલિએસ્ટર+14% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:039

વજન:260 ગ્રામ

રચના:82% પોલિએસ્ટર+18% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:044

વજન:250 ગ્રામ

રચના:86% % પોલિએસ્ટર + 14% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:049

વજન:160 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:050

વજન:264 ગ્રામ

રચના:85% પોલિએસ્ટર +15% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:065

વજન:150 ગ્રામ

રચના:100% નાયલોન+પ્રતિબિંબીત કોટિંગ

મોડલ:090

વજન:220 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:097

વજન:50 ગ્રામ

રચના:90% પોલિએસ્ટર+10% TPU

મોડલ:098

વજન:320 ગ્રામ

રચના:90% પોલિએસ્ટર + 10% ઇલાસ્ટેન