ના બેઝ લેયર - Betrue Sporting Goods Co., Ltd.
  • બેનર10

બેઝ લેયર

મોડલ:005

વજન:80 ગ્રામ

રચના:94% પોલિએસ્ટર + 6% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:006

વજન:75 ગ્રામ

રચના:94% પોલિએસ્ટર + 6% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:040

વજન:80 ગ્રામ

રચના:90% પોલિએસ્ટર + 10% ઇલાસ્ટેન