ના ચાલી રહેલ - Betrue Sporting Goods Co., Ltd.
  • બેનર10

ચાલી રહી છે

મોડલ:006

વજન:75 ગ્રામ

રચના:94% પોલિએસ્ટર + 6% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:007

વજન:130 ગ્રામ

રચના:86% પોલિએસ્ટર+14% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:008

વજન:130 ગ્રામ

રચના:86% પોલિએસ્ટર+14% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:009

વજન:110 ગ્રામ

રચના:86% પોલિએસ્ટર+14% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:010

વજન:85 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:015

વજન:110 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:026

વજન:130 ગ્રામ

રચના:86% પોલિએસ્ટર+14% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:029

વજન:130 ગ્રામ

રચના:88% પોલિએસ્ટર+12% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:030

વજન:130 ગ્રામ

રચના:88% પોલિએસ્ટર+12% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:031

વજન:150 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:032

વજન:145 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:033

વજન:145 ગ્રામ

રચના:90% પોલિએસ્ટર + 10% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:031

વજન:145 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:037

વજન:120 ગ્રામ

રચના:93% પોલિએસ્ટર + 7% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:040

વજન:80 ગ્રામ

રચના:90% પોલિએસ્ટર + 10% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:042

વજન:177 ગ્રામ

રચના:77% નાયલોન+23% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:045

વજન:145 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:052

વજન:115 ગ્રામ

રચના:85% નાયલોન+15% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:055

વજન:150 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:060

વજન:130 ગ્રામ

રચના:86% પોલિએસ્ટર+14% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:061

વજન:135 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:064

વજન:110 ગ્રામ

રચના:94% પોલિએસ્ટર + 6% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:066

વજન:180 ગ્રામ

રચના:84% પોલિએસ્ટર +16% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:067

વજન:140 ગ્રામ

રચના:81% નાયલોન+19% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:068

વજન:140 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:074

વજન:117 ગ્રામ

રચના:73% નાયલોન+27% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:075

વજન:115 ગ્રામ

રચના:84% પોલિએસ્ટર +16% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:076

વજન:117 ગ્રામ

રચના:73% નાયલોન+27% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:077

વજન:117 ગ્રામ

રચના:73% નાયલોન+27% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:078

વજન:130 ગ્રામ

રચના:87% નાયલોન+13% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:079

વજન:130 ગ્રામ

રચના:87% નાયલોન+13% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:081

વજન:150 ગ્રામ

રચના:73% નાયલોન+27% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:082

વજન:150 ગ્રામ

રચના:73% નાયલોન+27% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:083

વજન:150 ગ્રામ

રચના:73% નાયલોન+27% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:086

વજન:150 ગ્રામ

રચના:100% પોલિએસ્ટર

મોડલ:089

વજન:115 ગ્રામ

રચના:90% પોલિએસ્ટર + 10% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:091

વજન:170 ગ્રામ

રચના:92% પોલિએસ્ટર +8% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:093

વજન:110 ગ્રામ

રચના:75% પોલિએસ્ટર +25% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:096

વજન:110 ગ્રામ

રચના:75% પોલિએસ્ટર +25% ઇલાસ્ટેન