ના સાયકલિંગ બોટમ - Betrue Sporting Goods Co., Ltd.
  • બેનર10

સાયકલિંગ બોટમ

મોડલ:03

વજન:240 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:013

વજન:240 ગ્રામ

રચના:75% નાયલોન+25% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:014

વજન:225 ગ્રામ

રચના:75% નાયલોન+25% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:017

વજન:210 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:018

વજન:245 ગ્રામ

રચના:85% નાયલોન+15% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:019

વજન:245 ગ્રામ

રચના:85% નાયલોન+15% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:020

વજન:225 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:021

વજન:165 ગ્રામ

રચના:75% નાયલોન+25% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:022

વજન:200 ગ્રામ

રચના:82% નાયલોન+18% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:023

વજન:245 ગ્રામ

રચના:85% નાયલોન+15% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:024

વજન:240 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:025

વજન:180 ગ્રામ

રચના:82% પોલિએસ્ટર+18% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:029

વજન:130 ગ્રામ

રચના:88% પોલિએસ્ટર+12% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:030

વજન:130 ગ્રામ

રચના:88% પોલિએસ્ટર+12% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:044

વજન:250 ગ્રામ

રચના:86% % પોલિએસ્ટર + 14% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:046

વજન:210 ગ્રામ

રચના:89% % પોલિએસ્ટર + 11% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:047

વજન:210 ગ્રામ

રચના:84% નાયલોન+16% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:051

વજન:225 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:056

વજન:210 ગ્રામ

રચના:65% નાયલોન+35% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:057

વજન:240 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:059

વજન:240 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:062

વજન:130 ગ્રામ

રચના:93% પોલિએસ્ટર + 7% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:067

વજન:140 ગ્રામ

રચના:81% નાયલોન+19% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:070

વજન:200 ગ્રામ

રચના:52% નાયલોન+48% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:071

વજન:180 ગ્રામ

રચના:55% પોલિએસ્ટર 45% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:072

વજન:145 ગ્રામ

રચના:77% નાયલોન+23% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:073

વજન:240 ગ્રામ

રચના:80% પોલિએસ્ટર + 20% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:084

વજન:165 ગ્રામ

રચના:75% પોલિએસ્ટર +25% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:088

વજન:218 ગ્રામ

રચના:59% નાયલોન+41% ઈલાસ્ટેન

મોડલ:092

વજન:180 ગ્રામ

રચના:88% પોલિએસ્ટર+12% ઇલાસ્ટેન

મોડલ:095

વજન:220 ગ્રામ

રચના:71% પોલિએસ્ટર +29% ઇલાસ્ટેન